อิมแพ็ค ฟาร์ม โครงการเพื่อสังคม
ของ บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)

จากความตั้งใจของ คุณพอลล์ กาญจนพาสน์ ที่ต้องการส่งต่อผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากครอบครัว สู่ผู้บริโภค และผู้เข้ามาใช้บริการศูนย์แสดงสินค้า และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ที่มากกว่า 10 ล้านคน ต่อปี พร้อมๆกับการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้อย่างยั่งยืน จึงเริ่มเข้าไปรับซื้อผัก ผลไม้ออร์แกนิก จากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีเครือข่ายเกษตรกรที่ปลูกผัก ผลไม้ตามแนวทางเกษตรอินทรีย์ เข้าร่วมกว่า 69 ราย มาจำหน่ายโดยตรงผ่านเครือข่ายของบริษัทในเครือ

Continue Reading

Paul Kanjanapas

Partner Farm Certificate

ภาคีเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์ จังหวัดเชียงใหม่

Demo
Demo
Demo
Demo
Demo
Demo
Demo