เกี่ยวกับเรา


About IMPACT Farm

แนวคิด

อิมแพ็ค ฟาร์ม มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวกลางในการคัดสรรผลิตภัณฑ์จากชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ทั้ง ผักผลไม้ตามฤดูกาล ผลิตภัณฑ์ประมง สินค้าแปรรูปจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ เพื่อส่งต่อให้ผู้บริโภคได้อิ่มท้องและสุขใจ พร้อมผลักดันให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและรายได้ที่ยั่งยืน

About IMPACT Farm

พันธกิจ

• คัดเลือกผลผลิตจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุด

• ส่งเสริมให้ผู้บริโภคได้เลือกผลผลิตที่ปลอดภัย

• พัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรให้เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ท่องเที่ยงเชิงเกษตรในอนาคต เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรไทย

• สร้างมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร รองรับการจัดงานในอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) เพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนมีสุขภาพที่ดี

About IMPACT Farm

เป้าหมาย

สร้างโอกาสให้กับผู้คนในชุมชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และรายได้ที่ยั่งยืน ด้วยการสนับสนุนช่องทางขาย และการสื่อสารทางการตลาด